Terms and Conditions

SPIS TREŚCI
1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Zakres usług inkantor.pl
4. Rejestracja użytkownika
5. Wymiana walut
6. Wypłata środków
7. Koszty poleceń wypłaty (przelewów)
8. Zlecenia terminowe zakupu/sprzedaży walut
9. Zlecenie stałe zakupu waluty
10. Rachunki
11. Okoliczności, w których transakcja może nie być zrealizowana
12. Obowiązki operatora i użytkownika wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
13. Polityka prywatności
14. Odpowiedzialność stron
15. Postanowienia ogólne

I.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu inkantor.pl.
 2. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Powrót do spisu treści

II. DEFINICJE

Użyte w Serwisie oraz Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

OPERATOR – oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością inkantor.pl w likwidacji
z siedzibą przy ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, Polska. NIP: 9721225633, REGON: 301686361, numer KRS: 0000384166.

INKANTOR.PL lub SERWIS – serwis internetowy pod adresem https://inkantor.pl, https://waluty.inkantor.pl prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie z jego Usług. 

BUP lub BIURO USŁUG PŁATNICZYCH – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru prowadzonego przez KNF jako biuro usług płatniczych, która jest uprawniona do świadczenia usługi przekazu pieniężnego.

USŁUGI PŁATNICZE – usługi świadczone zgodnie z USTAWĄ z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

USŁUGA PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO – oznacza usługę płatniczą świadczoną bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika, polegającą na transferze do odbiorcy lub do innego dostawcy przyjmującego środki pieniężne dla odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub polegającą na przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy. Odpowiedzialność BUP dotyczy przekazów na terenie Polski na rachunki bankowe obce wychodzące oraz walut strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dla Serwisu oznacza to waluty: PLN, EUR, CHF, GBP, NOK, CZK, SEK, DKK, HUF, RON, BGN).

REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu inkantor.pl.

USŁUGI – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem serwisu inkantor.pl w tym usługi płatnicze.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zaakceptował Regulamin i dokonał Rejestracji w serwisie inkantor.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika w inkantor.pl. Użytkownikiem może być tylko podmiot spełniający warunki określone w Regulaminie.

REJESTRACJA – proces zakładania Konta Użytkownika w serwisie inkantor.pl w trakcie, którego Użytkownik zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

REZYDENT – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoba prawna mająca siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej, a także inny podmiot mający siedzibę w tym kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, oraz polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

NIEREZYDENT – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą RP, a także inny podmiot mający siedzibę za granicą RP, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą RP oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, oraz obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

KONTO UŻYTKOWNIKA – dostępne dla Użytkownika miejsce w serwisie inkantor.pl, za pomocą którego zarządza on danymi i wydaje dyspozycje dotyczące świadczenia Usług przez inkantor.pl.

LOGIN I HASŁO – unikalne dane wprowadzone przez Użytkownika na etapie Rejestracji, służące do zalogowania się na serwerze i umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika.

TELEFON-TOKEN – forma dodatkowego zabezpieczenia systemu – numer telefonu komórkowego wskazany przez Użytkownika, na który przekazywane będą kody SMS dla autoryzacji polecenia wypłaty środków z portfela klienta.

HASŁO DO SEKCJI W DZIALE FINANSE – forma dodatkowego zabezpieczenia systemu przed nieuprawnionym dostępem do: dodawania usuwania numerów kont bankowych oraz numeru telefonu-tokena.

PYTANIA POMOCNICZE – forma dodatkowego zabezpieczenia; pytania, na które odpowiedzi definiuje Użytkownik jednokrotnie, zaraz po rejestracji. Odpowiedzi uruchamiają mechanizm odzyskiwania Hasła do sekcji w dziale finanse.

PANEL KLIENTA – część transakcyjna serwisu inkantor.pl dostępna dla Użytkowników i umożliwiająca im składanie dyspozycji w zakresie Usług świadczonych przez Operatora oraz zarządzanie Kontem Użytkownika.

POLECENIE WYPŁATY – transfer/wypłata środków pieniężnych na Rachunek wskazany przez Użytkownika.

RACHUNEK BANKOWY – konto bankowe prowadzone dla Użytkownika lub Operatora przez bank, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

RACHUNEK BANKOWY WŁASNY – konto bankowe prowadzone dla Użytkownika przez bank, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

RACHUNEK BANKOWY OBCY WYCHODZĄCY – konto bankowe prowadzone dla dla osoby trzeciej przez bank, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

WALUTA POCZĄTKOWA – waluta, która podlega wymianie.

WALUTA KOŃCOWA – waluta zakupiona dla Użytkownika i odzwierciedlona w saldzie środków danej waluty w jego portfelu.

PORTFEL KLIENTA – środki Klienta przechowywane na rachunku Operatora.

SHA - Opcja SHA oznacza, sposób transferu w którym koszty związane z realizacją przelewu, dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta przelewu. W przypadku poleceń wypłaty z inkantor.pl, zleceniodawca pokrywa koszty nadania, natomiast beneficjent pokrywa koszty swojego banku oraz banków pośredniczących jeżeli takowe wystąpią.

PLN, EUR, CHF, USD, GBP, NOK, CZK, SEK, DKK, RUB, TRY, HUF, RON, JPY, CAD, AUD, BGN – oznaczenia walut określające kolejno: złoty polski, euro, frank szwajcarski, dolar amerykański, funt brytyjski, korona norweska, korona czeska, korona szwedzka, korona duńska, rubel rosyjski, lira turecka, forint węgierski, lej rumuński, jen japoński, dolar kanadyjski, dolar australijski, lew bułgarski.

DZIEŃ WYMIANY – dzień, w którym odbywa się transakcja wymiany waluty.

ODBIORCA DYSPOZYCJI WYPŁATY – podmiot, na rzecz którego Użytkownik zleca wypłatę środków.

DNI ROBOCZE – dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt państwowych, w których inkantor.pl prowadzi działalność.

Powrót do spisu treści 

III. ZAKRES USŁUG INKANTOR.PL

 1. W ramach serwisu inkantor.pl świadczone są przez Operatora następujące usługi globalne:
  1. Wymiana w ramach par walutowych: CAD/PLN, CHF/PLN, CZK/PLN, DKK/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, HUF/PLN, JPY/PLN, NOK/PLN, RON/PLN, RUB/PLN, SEK/PLN, TRY/PLN, USD/PLN, EUR/CAD, GBP/CAD, USD/CAD, EUR/CHF, GBP/CHF, USD/CHF, CAD/CZK, CHF/CZK, DKK/CZK, EUR/CZK, GBP/CZK, JPY/CZK, NOK/CZK, RON/CZK, SEK/CZK, TRY/CZK, USD/CZK, CAD/DKK, CHF/DKK,EUR/DKK,GBP/DKK, USD/DKK, EUR/GBP, CAD/HUF, CHF/HUF, CZK/HUF, DKK/HUF, EUR/HUF, GBP/HUF, NOK/HUF, RUB/HUF, SEK/HUF, USD/HUF, CAD/JPY, CHF/JPY, DKK/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, NOK/JPY, SEK/JPY, USD/JPY, CAD/NOK, CHF/NOK, DKK/NOK, EUR/NOK, GBP/NOK, USD/NOK, EUR/RON, USD/RON, CAD/RUB, CHF/RUB, CZK/RUB, DKK/RUB, EUR/RUB, GBP/RUB, JPY/RUB, NOK/RUB, SEK/RUB, USD/RUB, CAD/SEK, CHF/SEK, DKK/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, NOK/SEK, USD/SEK, EUR/TRY, USD/TRY, GBP/TRY, EUR/USD, GBP/USD, EUR/AUD, GBP/AUD, AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/CZK, AUD/DKK, AUD/HUF, AUD/JPY, AUD/NOK, AUD/PLN, AUD/RUB, AUD/SEK, AUD/USD, BGN/PLN, EUR/BGN, USD/BGN.
  2. Obsługa zleceń terminowych zakupu lub sprzedaży waluty PLN, EUR, CHF, USD, GBP, NOK, CZK, SEK, DKK, RUB, TRY, HUF, RON, JPY, CAD, AUD, BGN:
   1. po kursie określonym przez Klienta
   2. po kursie określonym przez inkantor.pl
  3. stała obsługa spłaty zobowiązania zaciągniętego w EUR, CHF, USD lub GBP poprzez cykliczną wymianę PLN na walutę zobowiązania i przyjęcie Polecenia wypłaty (przelewu) zakupionej waluty na Rachunek Bankowy wskazany przez Użytkownika.
 2. Usługi dostępne w serwisie inkantor.pl przeznaczone są jedynie dla Użytkowników tego Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez osoby nie spełniające niniejszych wymagań,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej reprezentowane zgodnie z przyjętą przez nie zasadą reprezentacji.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do
  1. podania informacji dotyczącej przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem obrotu dewizowego,
  2. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178 z późn. zm.) i innych przepisów powszechnie obowiązujących,
  3. podania danych osobowych określonych w pkt. IV.3.
 4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług odbywa się za pomocą stron internetowych https://inkantor.pl oraz https://waluty.inkantor.pl w trybie elektronicznego świadczenia Usług.
 5. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w formie wskazanej powyżej oraz poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora lub w formie elektronicznej za pomocą e-maila na adres bok@inkantor.pl. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku skorzystania z usług Operatora przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 6. Podstawowym językiem komunikacji jest język polski.
 7. Operator może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe usługi w Panelu Klienta. Korzystanie z dodatkowych usług może wymagać akceptacji dodatkowych regulaminów.
 8. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy stroną www pod adresem https://inkantor.pl oraz https://waluty.inkantor.pl a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem 256-bitowym i jest dodatkowo oznaczone certyfikatem identyfikującym Operatora.

Powrót do spisu treści 

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. W celu korzystania z serwisu inkantor.pl Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
  1. komputer osobisty lub urządzenie mobilne wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającym dostęp do Internetu,
  2. System Operacyjny (Windows, Linux, Android, iOS) z zainstalowanymi najnowszymi dostępnymi aktualizacjami udostępnionymi przez wydawcę systemu.
  3. Przeglądarka internetowa wspierająca połączenia SSL, pliki cookie i włączoną obsługą języka JavaScript:
   1. dla komputerów osobistych:
    1. Internet Explorer (od v.9),
    2. Firefox (od v.3.6),
    3. Chrome,
    4. Safari (od v.4),
    5. Opera (od v.15),
    6. Edge
   2. dla urządzeń mobilnych najnowsza wersja jednej z dostępnych w sklepie z aplikacjami przeglądarek:  
    1. Chrome,
    2. Opera Mobile,
    3. Firefox,
    4. bądź wbudowana przeglądarka systemowa lub kompatybilna.
  4. łącze z siecią Internet,
  5. w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji konieczny jest program potrafiący odczytać pliki w formacie PDF,
  6. w celu Rejestracji i otrzymywania potwierdzeń transakcji konieczne jest posiadanie adresu e-mail,
  7. w celu otrzymywania kodów do potwierdzeń transakcji za pomocą wiadomości SMS konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego.
 2. Rejestracja wymaga od Użytkownika: wypełnienia formularza rejestracji, założenia i aktywowania Konta, akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownik w trakcie Rejestracji musi podać następujące dane osobowe:
  1. Imię i Nazwisko/Nazwa firmy,
  2. Adres zameldowania/zamieszkania/siedziby firmy,
  3. Imię i nazwisko Przedstawiciela (firmy),
  4. Numer telefonu kontaktowego,
  5. PESEL (osoby fizyczne) / REGON (osoby prawne i in.),
  6. Serię i numer dowodu osobistego (osoby fizyczne),
  7. Seria i numer paszportu,
  8. Data urodzenia,
  9. NIP (firmy),
  10. W celu dodatkowego zabezpieczenia autoryzacji zleceń wypłat środków po zakończeniu Rejestracji Użytkownik definiuje dodatkowo:
   • Hasło do sekcji w dziale finanse
   • Numer telefonu komórkowego, który będzie pełnił funkcję tokena,
   • Odpowiedzi do pytań pomocniczych.
 4. Operator ma prawo zamknąć Konto danego Użytkownika w przypadku:
  • gdy Użytkownik usiłował bądź dokonał niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w serwisie inkantor.pl,
  • doprowadzenia do wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
  • gdy posiada więcej niż jedno konto profilowe w serwisie,
  • podania fałszywych danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika,
  • innych ważnych przyczyn, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa serwisu inkantor.pl.

Powrót do spisu treści 

V. WYMIANA WALUT

 1. Użytkownik musi skonfigurować co najmniej jeden własny Rachunek bankowy prowadzony w Walucie początkowej.
 2. Operator będzie prowadził bazę niezgodności danych osobowych ujawnionych w Rachunku bankowym z danymi podanymi w procesie Rejestracji. Niezgodność numeru rachunku bankowego, z którego nadano przelew przychodzący z numerem rachunku bankowego skonfigurowanym w Serwisie skutkuje zwrotem na konto nadawcy po potrąceniu kosztów przelewów. O niezgodności innych danych Użytkownik jest informowany przez wiadomości SMS oraz e-mail, a finalizacja transakcji możliwa będzie jedynie w przypadku dostosowania i uzgodnienia danych w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika informacji o niezgodnościach. Nieusunięcie niezgodności spowoduje zwrot na konto nadawcy po potrąceniu kosztów przelewów.
 3. Warunkiem zawarcia każdej umowy jest akceptacja przez Użytkownika następującej klauzuli: „Niniejszym zobowiązuję się do:
  1. Podania informacji dotyczącej przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem obrotu dewizowego.
  2. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).”
 4. Użytkownik przelewa środki w zadeklarowanej do wymiany Walucie początkowej z Rachunku bankowego, na Rachunek bankowy Operatora prowadzony w tej walucie. Wpłat należy dokonywać na następujące konta:
   1. PLN: 05114011240000302080001001,
   2. CHF: PL37114011240000302080001007,
   3. EUR: PL48114011240000302080001003,
   4. GBP: PL80114011240000302080001009,
   5. USD: PL91114011240000302080001005,
   6. NOK: PL04114011240000302080001019,
   7. CZK: PL95114011240000302080001030,
   8. SEK: PL78114011240000302080001045,
   9. DKK: PL89114011240000302080001041,
   10. RUB: PL46114011240000302080001039,
   11. TRY: PL84114011240000302080001034,
   12. HUF: PL35114011240000302080001043,
   13. RON: PL03114011240000302080001037,
   14. JPY: PL41114011240000302080001032,
   15. CAD: PL24114011240000302080001047,
   16. AUD: PL13114011240000302080001051,
   17. BGN: PL56114011240000302080001053.

  mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska, SWIFT: BREXPLPWMBK.

 5. Po zaksięgowaniu przez Operatora wpłaty na jego Rachunek bankowy, Użytkownik dostaje powiadomienie SMS o tym fakcie.
 6. Wpłaty dokonane na konta Operatora nie podlegają oprocentowaniu.
 7. Użytkownik ma możliwość wycofania/wypłaty środków, które przelał na Rachunek bankowy Operatora. Z tytułu polecenia wypłaty środków Inkantor.pl pobiera opłaty opisane w punkcie VII.1.
 8. Kliknięcie polecenia „Kup”/ „Sprzedaj”, a następnie „Zatwierdź” spowoduje złożenie dyspozycji wymiany waluty po kursie widocznym w tym okienku. Po tej czynności Użytkownik nie ma możliwości wstrzymania, zmiany ani odwołania dyspozycji wymiany.
 9. Operator kupuje Walutę końcową. Operator informuje Użytkownika o zakończeniu transakcji i wystawieniu dowodu kupna-sprzedaży drogą e-mail.
 10. Jeden Użytkownik nie może zadysponować w jednym dniu w jednej lub kilku operacjach środkami przekraczającymi równowartość 15.000,00 EUR, przeliczonych według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień operacji. Transakcje przekraczające powyższą kwotę są możliwe do zrealizowania po uprzednim kontakcie z Operatorem i przedstawieniu żądanych przez niego dokumentów.

Powrót do spisu treści 

VI. WYPŁATA ŚRODKÓW

 1. Użytkownik może dokonywać wypłaty środków na Rachunek własny, a także na rzecz osób i podmiotów trzecich. Rachunek wskazany do wypłaty musi być prowadzony w Walucie końcowej.
 2. Dyspozycje wypłat autoryzowane są przez Użytkownika kodem SMS, wysyłanym przez Operatora na numer Telefonu – tokena. W przypadku autoryzacji danego konta jako „zaufane” kodem SMS, kolejne dyspozycje wypłat na to konto nie będą wymagały autoryzacji kodem.
 3. Operator udostępnia, dla przekazu pieniężnego, potwierdzenie przelewu w formie dokumentu pdf zawierające :
   1. dane odbiorcy,
   2. kwotę przekazu pieniężnego w walucie użytej w zleceniu płatniczym,
   3. opłaty należne z tytułu przekazu pieniężnego (w tym wyszczególnienie kwot tych opłat jeżeli ma miejsce pobranie kilku opłat),
   4.  datę otrzymania zlecenia przekazu pieniężnego.

  Wniosek o potwierdzenie należy przesłać na adres bok@inkantor.pl.

Powrót do spisu treści 

VII. KOSZTY POLECEŃ WYPŁATY (PRZELEWÓW)

 1. Wszelkie koszty przelewów wychodzących i ewentualnych przelewów przychodzących ponosi Użytkownik.
  Koszty poleceń wypłaty określane są wg poniższej tabeli:
  Do jakiego banku? Jaka waluta? Za ile? Kiedy środki powinny pojawić się na koncie w banku odbiorcy?

  Do banków na całym świecie w ramach
  SEPA lub SWIFT

  EUR

  8 PLN* SEPA

  lub

  12,5 PLN* SWIFT

  Środki wysyłane są w trybie pilnym D+1

  Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
  a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

  b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

  Wszystkie banki w Polsce PLN 0,80 PLN

  Zgodnie z sesjami ELIXIR.

  Powinny być zaksięgowane tego samego dnia, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty do 14:45

  Z datą dnia następnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 14:45.

  CHF
  EUR 
  GBP  
  USD
  NOK
  CZK
  SEK
  DKK
  RUB
  TRY
  HUF
  RON
  JPY
  CAD
  AUD
  6 PLN*

  Środki wysyłane:
   

  a) tego samego dnia, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty do 12:00;

  b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

  Powinny być zaksięgowane do 17:30 w dniu wysłania środków.

   

   


  CHF 
  EUR
  GBP
  USD

  0

  Środki wysyłane są w trybie pilnym D+1

  Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
  a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

  b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

   

   

   

   

   

   

   

  CHF
  EUR
  GBP

   

   

   

   

   

   

  0

  Środki wysyłane są w trybie pilnym D+1

  Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
  a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

  b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

   

   

  CHF
  EUR
     

   

  0

  Środki wysyłane są w trybie pilnym D+1

  Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
  a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

  b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

  Inne banki za granicą
  i w Polsce

  CHF 
  GBP 
  USD
  NOK
  CZK
  SEK
  DKK
  RUB
  TRY
  HUF
  RON
  JPY
  CAD
  AUD
  BGN

  PLN (do
  banków
  za granicę) 
  12,5 PLN*

  Środki wysyłane  w trybie pilnym D+1

  Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:
  a) dnia następnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;

  b) z datą dnia kolejnego w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.
  Polecenia wypłat środków dostępne w opcji: SHA.

  AUD, JPY, PLN i TRY - Środki wysyłane w trybie D+2
  Powinny być zaksięgowane w banku odbiorcy:  
  a) po 2 dniach, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty w systemie inkantor.pl do 12:00;
  b) z datą dnia kolejnego, w przypadku otrzymania polecenia wypłaty po 12:00.

  [*] - opłata pobierana w walucie przelewu, automatycznie przeliczana po kursie kupna danej waluty w mBank z terminu złożenia w systemie dyspozycji Polecenia wypłaty (przelewu wychodzącego).

 2. W przypadku gdyby na koncie Użytkownika nie było środków wystarczających na zabezpieczenie i pokrycie opłat, o których mowa powyżej Operator wystawi Użytkownikowi notę obciążeniową w systemie na kwotę odpowiadającą wysokości poniesionych przez Operatora opłat. Informację o wystawieniu takiej noty Operator wyśle do Użytkownika za pośrednictwem e-mail. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia odebrania e-maila z powiadomieniem o wystawieniu noty obciążeniowej.

Powrót do spisu treści 

VIII. ZLECENIA TERMINOWE ZAKUPU/SPRZEDAŻY WALUT

 1. Użytkownik może zlecić Operatorowi zlecenie terminowe. Składanie zleceń terminowych możliwe jest także poza godzinami pracy serwisu i w dni wolne od pracy. Złożone zlecenie terminowe będzie aktywne od danego dnia roboczego w przypadku jego założenia w systemie do godziny 8:00 rano.
 2. Użytkownik może wybrać:
  1. typ transakcji (kup, sprzedaj)
  2. walutę
  3. kwotę wyrażoną w walucie
  4. Rodzaj kursu:
   1. „Kurs inkantor.pl”
   2. „Kup po kursie”(dla zakupu) / „Sprzedaj po kursie” (dla sprzedaży).
 3. Dla zlecenia typu „Kurs inkantor.pl”, Użytkownik wybiera z dostępnych w serwisie opcji datę i godzinę realizacji zlecenia. Data realizacji zlecenia musi być dniem roboczym.
 4. Dla zlecenia typu „Kup po kursie”(dla zakupu) / „Sprzedaj po kursie” (dla sprzedaży), Użytkownik definiuje okres ważności zlecenia, podając jego datę początkową i końcową.
 5. W zadeklarowanym zakresie czasowym musi wystąpić co najmniej jeden dzień roboczy.
 6. Zatwierdzenie zlecenia powoduje jego przyjęcie do realizacji, zgodnie z parametrami, zatwierdzonymi przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może anulować niezrealizowane zlecenie pod warunkiem, że nie jest ono w danym momencie w stanie „W trakcie realizacji”.

Powrót do spisu treści 

IX. ZLECENIE STAŁE ZAKUPU WALUTY

 1. Użytkownik może zlecić Operatorowi obsługę zobowiązania finansowego zawartego w jednej z następujących Walut końcowych: EUR, CHF, USD, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, RUB, SEK, TRY, BGN,  polegającą na cyklicznym nabywaniu Waluty końcowej na podstawie przedpłat dokonywanych w PLN przez Użytkownika, a następnie przelewaniu (Polecenia wypłaty) Waluty końcowej na zdefiniowany Rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w Walucie końcowej i obsługujący przedmiotowe zobowiązanie. W tym celu Użytkownik zawrze odrębną umowę z Operatorem za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dniem wymiany waluty może być 5, 15 lub 25 dzień każdego miesiąca. W przypadku gdyby Dzień wymiany przypadał na dzień wolny od pracy Operator dokona wymiany w dniu roboczym poprzedzającym Dzień wymiany.
 3. Użytkownik zapewni środki na dokonanie transakcji na godzinę 11:30 Dnia wymiany, W przypadku wystąpienia zagrożenia, iż kwota przedpłaty w PLN, zgromadzona na rachunku Użytkownika w serwisie inkantor.pl może być niewystarczająca na realizację zlecenia stałego, Operator poinformuje Użytkownika o tym zagrożeniu wiadomościami: SMS oraz e-mail na 3 dni przed planowanym terminem realizacji zlecenia stałego. Umowa stałego zlecenia zakupu waluty może być zawarta na 6 lub 12 miesięcy. W każdym czasie Użytkownik może rozwiązać umowę anulując zlecenie stałe. Brak przedpłaty na Rachunku Operatora w terminie określonym w pkt. 3 traktowane będzie jako wypowiedzenie umowy w części niezrealizowanej.
 4. Koszty obsługi zlecenia stałego są zryczałtowane i wynoszą 12 zł miesięcznie. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu Polecenia wypłaty (przelewu wychodzącego).

Powrót do spisu treści 

X. RACHUNKI

 1. Operator wystawia rachunki oraz noty obciążeniowe z tytułu świadczonych przez siebie usług w formie elektronicznej na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 j.t.). Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na wystawianie rachunków oraz not obciążeniowych w formie elektronicznej. Cofnięcie takiej zgody wymaga dezaktywacji Konta Użytkownika.

Powrót do spisu treści 

XI. OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH TRANSAKCJA MOŻE NIE BYĆ ZREALIZOWANA

Operator ma prawo odstąpić od zrealizowania transakcji w przypadku:

 1. podania fałszywych lub nieaktualnych danych osobowych podczas Rejestracji,
 2. niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w serwisie inkantor.pl albo wystąpienia zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
 3. stwierdzenia występowania nierealnych kursów waluty publikowanych w serwisie inkantor.pl, spowodowanych z przyczyn niezależnych od inkantor.pl,
 4. zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie transakcji na normalnych i przewidywalnych warunkach lub w przypadku, gdy nadmierna liczba Użytkowników zadysponuje sprzedaż/kupno określonej waluty po danym kursie z czego Operator nie będzie się mógł wywiązać bez poniesienia istotnej straty,
 5. wystąpienia siły wyższej.

Powrót do spisu treści 

XII. OBOWIĄZKI OPERATORA I UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. IV. 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość tych danych oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.
 2. W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 3. Operator jest uprawniony do korygowania wszelkich danych z rejestracji, na podstawie danych z przelewu otrzymanego od Użytkownika lub dokumentów wskazanych przez Operatora.
 4. Użytkownik będący Osobą Eksponowaną Politycznie celem zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od pozostałych obowiązków, przesłać pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 9 e Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy poprzez wybranie jednej z opcji, „nie jestem” lub „jestem” Osobą Eksponowaną Politycznie.
 5. Świadczenie przez Operatora na rzecz Osoby Eksponowanej Politycznie usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez zarząd Operatora zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 6. W przypadku, gdy transakcja wymiany walut nie jest realizowana w imieniu i na rzecz Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego.
 7. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 8. Niezależnie od postanowień pkt. XII. 2. Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do wyłącznej oceny przydatności dokumentów oraz wyjaśnień, o których mowa w pkt XII. 8.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji bez podania przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających z Ustawy o Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

Powrót do spisu treści 

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych jest Operator.
 2. Wszystkie udostępnione dane Użytkowników Operator będzie utrzymywał w tajemnicy, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dane Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby świadczenia Usług, do celów marketingowych oraz informacyjnych.
 3. Operator wykorzystuje pliki cookies oraz logi systemowe. Pełna informacja na temat obowiązującej Polityki prywatności jest opublikowana na stronie głównej serwisu https://inkantor.pl/politykaochrona-prywatnosci.

Powrót do spisu treści 

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z zaprzestaniem świadczenia Usług z przyczyn, o których mowa w pkt XI.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, które wynikają z właściwości lub awarii systemów bankowych wykorzystywanych przez Użytkownika. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek takich awarii będą realizowane następnego dnia roboczego po usunięciu awarii przez bank Użytkownika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika związane z działaniami Użytkownika niezgodnymi z Regulaminem i błędami Użytkownika popełnionymi na etapie Rejestracji, definiowana Konta, Rachunków bankowych czy Telefonu-Tokena.

Powrót do spisu treści 

XV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i nie dostarczać doń treści bezprawnych.
 2. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem uważa się złożenie dyspozycji wymiany waluty lub zlecenia stałego. Reklamacje mogą być składane przez Użytkownika drogą mailową na adres: bok(at)inkantor.pl z adresu e-mail podanego przy Rejestracji. Operator odpowie na reklamację w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości i poinformuje o rozwiązaniu bądź dalszym przebiegu postępowania.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia zmian. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie rozwiąże umowy i nie dezaktywuje Konta, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę Regulaminu.

Powrót do spisu treści

Up